نوروز زیباست

اری نوروززیباست


اگرماجای ان پیرمردوپیرزنی نباشیم که...

امدن سال جدید...

نزدیک شدن به وادی اخرت...

رادرذهنشان تداعی می کنه


....


اری نوروززیباست


اگرما..جای ان شخصی نباشیم...

که عزیزی را..ازدست داده است...

ورسیدن سال جدید....برای او
یاداور....محبوبی باشد....

که دیگر....اورادرکنارخوداحساس نمیکند
.....


اری نوروززیباست


اگرما...جای ان انسانی نباشیم....

که بافقروبی پولی دست به گریبان است....

ورسیدن سال جدید


جز اه وحسرت....

چیزی دیگه ای براش به ارمغان نمیاره
.....


اری نوروززیباست


اگرما.... جای ان ادمی نباشیم...

که...امدن سال جدید....

گردغم راروی قلبش مینشونه...

چون


بهترین همدم وهمراه زندگی اش...

قصد...رفتن ازوطن راداره.....
....


اری نوروززیباست


اگرما...جای اون مریضی نباشیم....

که جای بهترشدن وضعیت جسمانی اش.....

درسال جدید
.....حالش وخیم تربشه
.....


اری نوروززیباست


اگرما.... جای اون کسی نباشیم که

 بهش میگن...فرزندطلاق....وامدن سال جدید....

تنها
اشک رابرپهنای صورتش مینشونه
....


پس بیایید........

در... سال جدیدکنارسفره هفت سین

 این دعارازمزمه کنیم


بارالها


برماببخش نعماتی را.....

که داشتنش موجب....

 خرسندی دل...

وشادی روح...

باشد

/ 2 نظر / 15 بازدید
میثم جون...

سلام.آری نوروز زیباست...... امیدوارم سال خوبی داشته باشید همراه با خانواده محترمتون. یا حق!!!![گل][خداحافظ]

پیمان

[لبخند] [خداحافظ][گل]