عشق

عشق هدف حيات و محرک زندگی من است.

و زيباتر از عشق چيزی نديده ام

 و بالاتر از عشق چيزی نخواسته ام.


عشق است که روح مرا به تموج وا می دارد،

 قلب مرا به جوش می آورد،

استعدادهای نهفته مرا ظاهر می کند،

 مرا از خودخواهی و خودبينی می راند.

 دنيای ديگری را حس می کنم.

در عالم وجود محو می شوم.

احساس لطيف و قلبی حساس و ديده ای زيبابين پيدا می کنم.

 

 لرزش يک برگ، نور يک ستاره دور، موريانه کوچک، نسيم ملايم سحر، موج دريا، غروب آفتاب همه احساس و روح مرا می ربايند و از اين عالم مرا به دنيای ديگری می برند...


اين ها همه و همه از تجليات عشق است...


به خاطر عشق است که فداکاری می کنم.

 به خاطر عشق است که به دنيا با بی اعتنايی می نگرم و ابعاد ديگری را می يابم.

به خاطر عشق است که دنيا را زيبا می بينم و زيبايی را می پرستم.

 به خاطر عشق است که خدا را حس می کنم

 و او را می پرستم

 و حيات و هستی خود را تقديمش می کنم .....

/ 0 نظر / 9 بازدید