زندگی را به تمامی زندگی کن

در دنیا زندگی کن بیآنکهجزئی از آن باشی.
همچون نیلوفری باش در آب،
زندگی در آب بدون غرق شدن در آب!
زندگی به موسیقی نزدیکتر است تا به ریاضیات،
ریاضیات وابسته به ذهناند،
وزندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند،

زندگی سخت سادهاست،
خطر کن،
وارد بازیشو،
چه چیز از دست میدهی؟
با دست های تهی آمده ایم،
وبا دستهایتهی خواهیم رفت،
نه چیزی نیست که از دستبدهیم

 فرصتی بسیار کوتاه به مادادهاند،
تا سر زنده باشیم،
تا ترانه ای زیبابخوانیم،
وفرصت بهپایانخواهد رسید!
آری اینگونه است که هر لحظه غنیمتیاست !

مرگ تنها برای کسانیزیباستکه،
زیبا زندگی کرده اند!
از زندگی نهراسیده اند،
شهامت زندگی کردنراداشته اند،
کسانی که عشق ورزیده اند،
دست افشانده اند،

و زندگی را جشن گرفته اند،

پس،
هر لحظه را به گونه ای زندگی کن،
که گوییواپسین لحظهاست،
و کسی چه می داند؟

شاید آخرین لحظهباشد

 

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
mina kiani

.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. ♥ .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.♥ .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.♥ .•*•*.*♥ .•*..*•. .•*..*•.♥ .•*..*•. .•*..♥ .•*..*•. .♥ .•*.. .•*..*•. .♥یک.•*..*•. .♥ .•*..*•. .♥.•*..*•. .♥ .•*..*•. .♥دنیا.•*..*•. .♥ .•*..*•. .♥ (`'•.¸* عشق براي تو *¸.•*..*•. .♥.•'´) .•.•. .♥ ? ...° دوست خوبم

mina kiani

در دنیا زندگی کن بی آنکه جزئی از آن باشی. همچون نیلوفری باش در آب، زندگی در آب بدون غرق شدن در آب[دست]

mina kiani

در دنیا زندگی کن بی آنکه جزئی از آن باشی. همچون نیلوفری باش در آب، زندگی در آب بدون غرق شدن در آب[دست]