بر روی

بر روی سنـگ قـبرم ننویسید نامش - بود

بنویسید نامش دیوانــه بود

بر روی سنــگ قبرم ننویسید که عــــاشق بود

 بنویسید اخلاقش بچه گانه بود

بر روی سنگ قبرم ننویسید که چه رنــجـهـایـی را تحمل کرد

 بنویسید دروغگو بود

بر روی سنگ قبرم ننویسید در جــوانـی مرد

بنویسید پیر شده بود پیر جوانی

بر روی  سنگ  قبرم  ننویسید  تنها  بود

بنویسیدبهترین دوستش تنهـایی وغـم بود

بر روی سنگ قبرم ننویسید عشق در وجود او نبود

بنویسید وجود او عشق بود

بر روی سنگ قبرم  ننویسید عاشق  باران بود

بنویسید باران موثر ترین داروی اوبود

 بر روی سنگ قبرم ننویسید که کم تحمل بود

 بنویسید مشکلاتش بیش از اندازه بود

بر روی سنگ قبرم ننویسید روزای آخر غمگین بود

بنویسید شاد بود مرگش فرا رسیدبود

بر روی سنگ قبرم ننویسید از دوری یار مرد

بنویسید از عشق یار مرد

بر روی سنگ قبرم ننویسید که روز تولدش مرد

بنویسید که هرگز متولد نشد  

...و...

2exrmol.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید