لغت عشق

هنگاميکه از جاده هاي شب عبور ميکني

    هرگز در اين انديشه مباش

که خورشيد براي تو بيگانه طلوع خواهد کرد

    و قلبي که به هوس گفت : دوستت دارم

بدان که هرگز معني لغت عشق را نخواهد داشت

/ 0 نظر / 9 بازدید