1

میدونی فرق تو با عشق چیه؟اون کلمه است تو معنی اونی

 میدونی فرق تو بازندگی چیه؟ اون اجباره ولی تو دلیل اونی

 میدونی فرق تو با گل چیه؟اون گیاهه ولی تو عطر اونی 

میدونی فرق تو باشعر چیه؟اون نوشته است ولی تو تعبیر اونی

                             

GetUserPic.asp?uid=19D0D13032D040D59B6F51AFA9480AB1&alid=131068&pid=2839338&size=3

/ 0 نظر / 11 بازدید