اين روز ها

 اینروزها با سرنوشتم سخت درگیرم 

 غمگینم

 از دست خودم از دست تقدیرم

اینروزها بدجور دلتنگ کسی هستم

بغضم ، غمم ، از زندگی ، از مرگ      

دلگیرم

2783995.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید