مشيری

                             در صبح آشنايي شيرين مان ،تو را

                              گفتم كه مرد عشق ، نئي ،  باورت نبود ، ، ،

                               در اين غروب تلخ جدايي ،

                                              هنوز هم ميخواهمت چو روز نخستين ،

                                                                     ولي چه سود !

مي خواستي به خاطر سوگندهاي خويش در بزم عشق بر سر من جام نشكني

      پنداشتي كه كوره سوزان عشق من دور از نگاه گرم تو خاموش مي شود ؟

        پنداشتي كه ياد تو اين ياد دلنواز در تنگناي سفيد فراموش مي شود ؟

                      تو رفته اي كه بي من ، تنها سفر كني

                  من مانده ام كه بي تو ، شب ها سحر كنم

روزي كه پيك مرگ مرا مي برد به گور من شب چراغ عشق تو را نيز مي برم !

                                       عشق تو ،

    نور عشق تو ،

عشق بزرگ تو است خورشيد جاوداني دنياي ديگرم .

                                                                                                ( فريدون مشيري )

/ 0 نظر / 9 بازدید