واسه هميشه رفت

باز هم باران می بارد ..... آسمان چه خوب حال مرا درک می کند....و می بارد برای تمام دلتنگی هایم ....اما شاید خود آسمان دلتنگ باشد.... چه کسی برای آسمان می بارد ؟؟...

اسفند 91
3 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
3 پست
تیر 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
9 پست
دی 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
13 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
22 پست