واسه هميشه رفت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
زندگی لذت است ...

زندگی لذت است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_02.jpg

Life is love زندگی عشق است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_03.jpg
 
Life is unity زندگی  وحدت  است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_04.jpg


Life is care
زندگی مراقبت است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_05.jpg


Life is faith
زندگی  اعتقاد  است

 

Life is faith زندگی  اعتقاد  است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_06.jpg


Life is freedom
زندگی آزادی است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_07.jpg


Life is peace
زندگی  آرامش  است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_08.jpg


Life is creation
زندگی خلقت است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_09.jpg


Life is fantasy
زندگی خیال است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_10.jpg


Life is art
زندگی هنر است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_11.jpg


Life is a dream
زندگی یک رویاست

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_12.jpgLife is a mystery
زندگی یک راز است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_14.jpg


Life is knowledge
زندگی دانستن است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_15.jpg


Life is delight
زندگیشوقاست

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_16.jpg


Life is rest
زندگی آسایش است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_17.jpgLife is nature
زندگیگوهراست

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_19.jpg


Life is elegance
زندگی لطافت است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_20.jpg


Life is Feelings
زندگی احساس است

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_21.jpg


Isn't it
آیا چنین نیست؟

Iraneshgh.info/1388/12/24/Life/life_22.jpg

زندگی زیباست


پيام هاي ديگران () | چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩ - somi |لینک به نوشته